1.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
2.  บ้านผักไหม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านโคกวัด