1.  บ้านหนองแคน
2.  บ้านบุญโลก
3.  บ้านปะตาเมาะ
4.  บ้านหนองเต่า
5.  บ้านโคกอาโพน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  บ้านหนองกัว