1.  บ้านดินแดง
2.  บ้านกาเกาะ
3.  บ้านโคกอาโพน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ