1.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
2.  บ้านบุทม
3.  บ้านตระแสง
4.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
5.  บ้านจรวย
6.  บ้านละหุ่งหนองกก
7.  บ้านโชค
8.  บ้านตะบัล
9.  บ้านประปืด
10.  บ้านขนาด
11.  บ้านหนองบัว
12.  บ้านอาวุธ
13.  บ้านหนองกัว
14.  บ้านกางของ
15.  บ้านจักจรูก
16.  บ้านจารพัต
17.  บ้านดู่
18.  บ้านสนวนนางแก้ว
19.  บ้านโคกสำโรง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ