1.  บ้านสะโน
2.  ลุ่มระวีวิทยา
3.  บ้านขยอง
4.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
5.  บ้านนาบัว
6.  บ้านกาเกาะระโยง
7.  บ้านตะตึงไถง
8.  บ้านแสลงพันบุณเยิง
9.  บ้านโคกกระเพอ
10.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
11.  บ้านหนองจอก
12.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
13.  วัดประสพ
14.  บ้านหนองพลวง
15.  บ้านดินแดง
16.  บ้านศรีราชา
17.  บ้านวารไพรศรี
18.  บ้านส้มป่อย
19.  การุญวิทยา
20.  บ้านนาเกา
21.  บ้านหนองแล้ง
22.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
23.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
24.  บ้านโชกเหนือ
25.  บ้านม่วง
26.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
27.  บ้านหนองคูสะแบะ
28.  บ้านพระปืด
29.  บ้านตาอ็อง
30.  บ้านชุมแสง
31.  บ้านหนองหิน
32.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
33.  บ้านตางมาง
34.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
35.  บ้านหนองแคน
36.  บ้านภูดินหนองตะครอง
37.  บ้านเทนมีย์
38.  รุ่งรัฐวิทยา
39.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
40.  บ้านสลักได
41.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
42.  บ้านระหาร
43.  บ้านเล้าข้าว
44.  บ้านกันตรง
45.  บ้านโคกปราสาท
46.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์
47.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
48.  ศิริราษฎร์วิทยา
49.  บ้านจอมพระ
50.  บ้านทัพกระบือ
51.  วัดทักษิณวารี
52.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
53.  บ้านเปรียง
54.  บ้านโดนออง
55.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
56.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
57.  บ้านระไซร์
58.  บ้านเพี้ยราม
59.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
60.  บ้านบุญโลก
61.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
62.  บ้านโดนโอก
63.  บ้านสามโค
64.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
65.  บ้านหนองขนาด
66.  บ้านสวาย
67.  บ้านประทัดบุอาลอ
68.  บ้านตาเปาว์
69.  บ้านกุง
70.  บ้านนาเสือก
71.  บ้านโคกเมือง
72.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
73.  บ้านโนนถ่อน
74.  บ้านเมืองลีง
75.  บ้านช่างปี่
76.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
77.  บ้านปะนอยไถง
78.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
79.  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
80.  บ้านตะมะหนองกระจาน
81.  บ้านเกาะแก้ว
82.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
83.  บ้านท่าสว่าง
84.  บ้านกันเตรียง
85.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
86.  ทวีคามวิทยา
87.  อนุบาลจอมพระ
88.  ดรุณวิทยากร
89.  บ้านสำโรงนาดี
90.  สามัคคีวิทยา
91.  บ้านตลาดตาโหมก
92.  บ้านหมื่นศรีน้อย
93.  หมื่นศรีประชาสรรค์
94.  บ้านขอนแก่น
95.  บ้านหนองพญา
96.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
97.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
98.  บ้านตรมไพร
99.  บ้านว่าน
100.  บ้านยางเตี้ย
101.  บ้านพันธุลี
102.  บ้านผือ
103.  บ้านหนองสนิท
104.  บ้านหนองเหล็ก
105.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
106.  บ้านอู่โลก
107.  บ้านกาเกาะ
108.  บ้านขะเนก
109.  บ้านผักไหม
110.  บ้านโคกอารักษ์
111.  บ้านหนองคู
112.  บ้านนาโพธิ์
113.  บ้านหนองยาง
114.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
115.  บ้านแกสระใหญ่
116.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
117.  บ้านจังเอิดหนองแมว
118.  บ้านไถงตรง
119.  บ้านแตล
120.  บ้านขนวน
121.  บ้านระกาสังแก
122.  บ้านหัวตะพาน
123.  บ้านหนองจิก
124.  บ้านหนองอีเลิง
125.  บ้านหนองดุม
126.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
127.  บ้านโนนลี
128.  บ้านเวียย
129.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
130.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
131.  บ้านค้อ
132.  บ้านดู่อาราง
133.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
134.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
135.  บ้านบุอาไร
136.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
137.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
138.  บ้านโคกกรวด
139.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
140.  บ้านทวารไพร
141.  จตุรมิตรวิทยา
142.  บ้านขวาวใหญ่
143.  บ้านคาบ
144.  บ้านตาเมาะ
145.  บ้านหัวแรต
146.  อนุบาลศีขรภูมิ
147.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
148.  บ้านกระออม
149.  บ้านภูมิสตึง
150.  สะโนวิทยา
151.  บ้านระไซร์สองชั้น
152.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
153.  บ้านบึงขวาง
154.  บ้านบรมสุข
155.  บ้านกันโจรง
156.  บ้านแกใหญ่
157.  บึงวิทยาคาร
158.  บ้านหนองท่ม
159.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
160.  บ้านพันษี
161.  บ้านขามศึกษาคาร
162.  บ้านหนองฮะ
163.  บ้านหนองกุง
164.  บ้านสดอ
165.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
166.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
167.  บ้านตากูก
168.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
169.  บ้านแสลงพันธ์
170.  บ้านจันรม
171.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
172.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
173.  บ้านโคกลำดวน
174.  บ้านดงมัน
175.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
176.  บ้านตรำดม
177.  บ้านตะเคียน
178.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
179.  บ้านกันแสง
180.  บ้านคาละแมะ
181.  บ้านกุดหวาย
182.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
183.  เสกวิทยาคม
184.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
185.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
186.  บ้านโคกเกาะ
187.  บ้านคอโค
188.  บ้านแสรออ
189.  บ้านสำโรง
190.  บ้านสังแกหนองคู
191.  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
192.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
193.  บ้านกระดาน
194.  บ้านกะลัน
195.  บ้านกรูดหนองซำ
196.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
197.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
198.  บ้านก้านเหลือง
199.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
200.  บ้านข่า
201.  บ้านขามระกา
202.  บ้านฉันเพล
203.  บ้านจบก
204.  บ้านดงถาวร
205.  บ้านดงเค็ง
206.  บ้านตระเปียงเตีย
207.  บ้านจารย์
208.  บ้านตะคร้อ
209.  บ้านตะเคียนสามัคคี
210.  บ้านตากวน
211.  บ้านตากแดด
212.  บ้านตระแบก
213.  บ้านตำปูง
214.  บ้านทะนงชัย
215.  บ้านตั้งใจ
216.  บ้านทุ่งรูง
217.  บ้านตาเพชร
218.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
219.  บ้านทุ่งนาค
220.  บ้านบ่อน้ำใส
221.  บ้านบุฤๅษี
222.  บ้านประทุนอายอง
223.  บ้านพม่า
224.  บ้านปะตาเมาะ
225.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
226.  บ้านระวี
227.  บ้านระเวียง
228.  บ้านระเภาว์
229.  บ้านรัตนะ
230.  บ้านพะเนา
231.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
232.  บ้านลุมพุกหนองกุง
233.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
234.  บ้านราม
235.  บ้านสวายไตรภูมิ
236.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
237.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
238.  บ้านสว่างโนนแดง
239.  บ้านสังแก
240.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
241.  บ้านหนองกับ
242.  บ้านหนองกระดาน
243.  บ้านหนองกง
244.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
245.  บ้านหนองขามวิทยาคม
246.  บ้านหนองผือโนนแคน
247.  บ้านหนองเต่า
248.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
249.  บ้านห้วยโนนเจริญ
250.  บ้านอันโนง
251.  บ้านอำปึลสนวน
252.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
253.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
254.  บ้านอาแวะ
255.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
256.  บ้านแกน้อย
257.  บ้านโคกพระ
258.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
259.  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
260.  บ้านโคกสนวน
261.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
262.  บ้านโคกอาโพน
263.  บ้านโคกเพชร
264.  บ้านโคกวัด
265.  บ้านโชกใต้
266.  บ้านโนนงิ้ว
267.  บ้านโนนสวรรค์
268.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
269.  บ้านใหม่
270.  อนุบาลสุรินทร์
271.  เมืองที
272.  เมืองสุรินทร์
273.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ