1.  ลุ่มระวีวิทยา
2.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
3.  บ้านตะตึงไถง
4.  บ้านแสลงพันบุณเยิง
5.  บ้านโคกกระเพอ
6.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
7.  บ้านบุทม
8.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
9.  บ้านโชกเหนือ
10.  บ้านม่วง
11.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
12.  บ้านพระปืด
13.  บ้านชุมแสง
14.  บ้านหนองหิน
15.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
16.  บ้านตางมาง
17.  บ้านภูดินหนองตะครอง
18.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
19.  บ้านระหาร
20.  บ้านกันตรง
21.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์
22.  บ้านทัพกระบือ
23.  วัดทักษิณวารี
24.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
25.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
26.  บ้านระไซร์
27.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
28.  บ้านสวาย
29.  บ้านตาเปาว์
30.  บ้านนาเสือก
31.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
32.  บ้านโนนถ่อน
33.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
34.  บ้านปะนอยไถง
35.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
36.  บ้านเกาะแก้ว
37.  สามัคคีวิทยา
38.  บ้านหมื่นศรีน้อย
39.  หมื่นศรีประชาสรรค์
40.  บ้านขอนแก่น
41.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
42.  บ้านละหุ่งหนองกก
43.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
44.  บ้านยางเตี้ย
45.  บ้านพันธุลี
46.  บ้านผือ
47.  บ้านโชค
48.  บ้านหนองเหล็ก
49.  บ้านอู่โลก
50.  บ้านขะเนก
51.  บ้านผักไหม
52.  บ้านนาโพธิ์
53.  บ้านหนองยาง
54.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
55.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
56.  บ้านจังเอิดหนองแมว
57.  บ้านตะบัล
58.  บ้านไถงตรง
59.  บ้านแตล
60.  บ้านระกาสังแก
61.  บ้านประปืด
62.  บ้านหัวตะพาน
63.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
64.  บ้านโนนลี
65.  บ้านเวียย
66.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
67.  บ้านค้อ
68.  บ้านขนาด
69.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
70.  บ้านบุอาไร
71.  บ้านโคกกรวด
72.  บ้านทวารไพร
73.  จตุรมิตรวิทยา
74.  บ้านคาบ
75.  บ้านหนองบัว
76.  บ้านหัวแรต
77.  อนุบาลศีขรภูมิ
78.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
79.  สะโนวิทยา
80.  บ้านบรมสุข
81.  บ้านกันโจรง
82.  บ้านขามศึกษาคาร
83.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
84.  บ้านตากูก
85.  บ้านจันรม
86.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
87.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
88.  บ้านกันแสง
89.  บ้านคาละแมะ
90.  บ้านโคกเกาะ
91.  บ้านคอโค
92.  บ้านหนองกัว
93.  บ้านกางของ
94.  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
95.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
96.  บ้านกระดาน
97.  บ้านกะลัน
98.  บ้านกรูดหนองซำ
99.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
100.  บ้านดงถาวร
101.  บ้านดงเค็ง
102.  บ้านจารย์
103.  บ้านตะคร้อ
104.  บ้านตากวน
105.  บ้านตากแดด
106.  บ้านตระแบก
107.  บ้านทะนงชัย
108.  บ้านตั้งใจ
109.  บ้านตาเพชร
110.  บ้านบ่อน้ำใส
111.  บ้านพม่า
112.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
113.  บ้านลุมพุกหนองกุง
114.  บ้านราม
115.  บ้านสนวนนางแก้ว
116.  บ้านสวายไตรภูมิ
117.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
118.  บ้านสังแก
119.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
120.  บ้านหนองกับ
121.  บ้านหนองกง
122.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
123.  บ้านหนองขามวิทยาคม
124.  บ้านหนองผือโนนแคน
125.  บ้านอำปึลสนวน
126.  บ้านอาแวะ
127.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
128.  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
129.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
130.  บ้านโชกใต้
131.  บ้านโนนงิ้ว
132.  บ้านโนนสวรรค์
133.  บ้านใหม่
134.  อนุบาลสุรินทร์
135.  เมืองที
136.  เมืองสุรินทร์
137.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ