1.  บ้านสะโน
2.  บ้านขยอง
3.  บ้านนาบัว
4.  บ้านกาเกาะระโยง
5.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
6.  บ้านหนองจอก
7.  วัดประสพ
8.  บ้านหนองพลวง
9.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
10.  บ้านดินแดง
11.  บ้านศรีราชา
12.  บ้านวารไพรศรี
13.  บ้านส้มป่อย
14.  การุญวิทยา
15.  บ้านนาเกา
16.  บ้านหนองแล้ง
17.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
18.  บ้านหนองคูสะแบะ
19.  บ้านตาอ็อง
20.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
21.  บ้านหนองแคน
22.  บ้านตระแสง
23.  บ้านเทนมีย์
24.  รุ่งรัฐวิทยา
25.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
26.  บ้านสลักได
27.  บ้านเล้าข้าว
28.  บ้านโคกปราสาท
29.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
30.  ศิริราษฎร์วิทยา
31.  บ้านจอมพระ
32.  บ้านเปรียง
33.  บ้านโดนออง
34.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
35.  บ้านเพี้ยราม
36.  บ้านบุญโลก
37.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
38.  บ้านโดนโอก
39.  บ้านสามโค
40.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
41.  บ้านหนองขนาด
42.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
43.  บ้านประทัดบุอาลอ
44.  บ้านกุง
45.  บ้านโคกเมือง
46.  บ้านเมืองลีง
47.  บ้านช่างปี่
48.  บ้านจรวย
49.  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
50.  บ้านตะมะหนองกระจาน
51.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
52.  บ้านท่าสว่าง
53.  บ้านกันเตรียง
54.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
55.  ทวีคามวิทยา
56.  อนุบาลจอมพระ
57.  ดรุณวิทยากร
58.  บ้านสำโรงนาดี
59.  บ้านตลาดตาโหมก
60.  บ้านหนองพญา
61.  บ้านตรมไพร
62.  บ้านว่าน
63.  บ้านหนองสนิท
64.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
65.  บ้านกาเกาะ
66.  บ้านโคกอารักษ์
67.  บ้านหนองคู
68.  บ้านแกสระใหญ่
69.  บ้านขนวน
70.  บ้านหนองจิก
71.  บ้านหนองอีเลิง
72.  บ้านหนองดุม
73.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
74.  บ้านดู่อาราง
75.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
76.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
77.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
78.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
79.  บ้านขวาวใหญ่
80.  บ้านตาเมาะ
81.  บ้านกระออม
82.  บ้านภูมิสตึง
83.  บ้านระไซร์สองชั้น
84.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
85.  บ้านบึงขวาง
86.  บ้านแกใหญ่
87.  บึงวิทยาคาร
88.  บ้านหนองท่ม
89.  บ้านอาวุธ
90.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
91.  บ้านพันษี
92.  บ้านหนองฮะ
93.  บ้านหนองกุง
94.  บ้านสดอ
95.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
96.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
97.  บ้านแสลงพันธ์
98.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
99.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
100.  บ้านโคกลำดวน
101.  บ้านดงมัน
102.  บ้านตรำดม
103.  บ้านตะเคียน
104.  บ้านกุดหวาย
105.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
106.  เสกวิทยาคม
107.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
108.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
109.  บ้านแสรออ
110.  บ้านสำโรง
111.  บ้านสังแกหนองคู
112.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
113.  บ้านก้านเหลือง
114.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
115.  บ้านข่า
116.  บ้านขามระกา
117.  บ้านจักจรูก
118.  บ้านจารพัต
119.  บ้านฉันเพล
120.  บ้านจบก
121.  บ้านดู่
122.  บ้านตระเปียงเตีย
123.  บ้านตะเคียนสามัคคี
124.  บ้านตำปูง
125.  บ้านทุ่งรูง
126.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
127.  บ้านทุ่งนาค
128.  บ้านบุฤๅษี
129.  บ้านประทุนอายอง
130.  บ้านปะตาเมาะ
131.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
132.  บ้านระวี
133.  บ้านระเวียง
134.  บ้านระเภาว์
135.  บ้านรัตนะ
136.  บ้านพะเนา
137.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
138.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
139.  บ้านสว่างโนนแดง
140.  บ้านหนองกระดาน
141.  บ้านหนองเต่า
142.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
143.  บ้านห้วยโนนเจริญ
144.  บ้านอันโนง
145.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
146.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
147.  บ้านแกน้อย
148.  บ้านโคกพระ
149.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
150.  บ้านโคกสนวน
151.  บ้านโคกสำโรง
152.  บ้านโคกอาโพน
153.  บ้านโคกเพชร
154.  บ้านโคกวัด
155.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ