1.  วัดวังขรณ์
2.  วัดโบสถ์
3.  วัดโคปูน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ