1.  วัดดอนเจดีย์
2.  บ้านทุ่งกลับ
3.  วัดแหลมคาง
4.  วัดพิกุลทอง
5.  วัดศรีสาคร
6.  บ้านทุ่งว้า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ