1.  วัดกลางธนรินทร์
2.  วัดบางปูน
3.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
4.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
5.  วัดอัมพวัน
6.  วัดพิกุลทอง
7.  วัดระนาม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ