1.  วัดบ้านลำ
2.  วัดหนองสุ่ม
3.  วัดเตย
4.  วัดล่องกะเบา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ