1.  วัดโสภา
2.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
3.  วัดศรัทธาภิรม
4.  วัดสว่างอารมณ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ