1.  วัดบ้านลำ
2.  วัดพิกุลทอง
3.  อนุบาลท่าช้าง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ