1.  บ้านซับงูเหลือม
2.  วัดสว่างอารมณ์
3.  บ้านเขารวก
4.  บ้านคลอง
5.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
6.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
7.  บ้านหนองตะแบก
8.  บ้านหนองไทร
9.  บ้านหนองปีกนก
10.  บ้านเขาราบ
11.  วัดมณีศรีโสภณ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  ช่องสาริกา
13.  บ้านหนองเกตุ
14.  บ้านหนองโกวิทยา
15.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
16.  อนุบาลพัฒนานิคม
17.  บ้านดีลัง
18.  บ้านวังตาอินทร์
19.  บ้านสระเพลง
20.  บ้านเขาหมูมัน