1.  บ้านโคกกลาง
2.  บ้านศรีเมือง
3.  บ้านเขายายกะตา
4.  บ้านหนองขาม
5.  บ้านห้วยดีเลิศ
6.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
7.  บ้านวังแขม
8.  บ้านธงชัยสามัคคี
9.  อนุบาลวัดหนองม่วง
10.  บ้านห้วยนา
11.  บ้านซับโศก
12.  บ้านดงดินแดง
13.  บ้านทุ่งท่าช้าง
14.  บ้านหนองโพธิ์
15.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
16.  บ้านท่ากรวด
17.  นิคมลำนารายณ์
18.  บ้านคลองสาริกา
19.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
20.  บ้านป่าเขว้า
21.  บ้านเนินทอง
22.  บ้านซับผาสุก
23.  บ้านม่วงค่อม
24.  บ้านเกาะรัง
25.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
26.  บ้านเขาขวาง
27.  บ้านลำโป่งเพชร
28.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
29.  บ้านหนองปีกนก
30.  บ้านใหม่สามัคคี
31.  บ้านห้วยเขว้า
32.  บ้านห้วยใหญ่
33.  บ้านท่ามะกอก
34.  บ้านโคกแสมสาร
35.  วัดสุนทรเทพคีรี

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  ช่องสาริกา
37.  บ้านหนองเกตุ
38.  บ้านหนองโกวิทยา
39.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
40.  อนุบาลพัฒนานิคม
41.  บ้านดีลัง
42.  บ้านวังตาอินทร์
43.  บ้านสระเพลง
44.  บ้านเขาหมูมัน