1.  วัดโคกสลุง
2.  วัดดำรงบุล
3.  บ้านซับงูเหลือม
4.  อนุบาลลำนารายณ์
5.  บ้านซับหินขวาง
6.  บ้านทุ่งดินแดง
7.  บ้านหนองประดู่
8.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
9.  บ้านโกรกรกฟ้า
10.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
11.  บ้านแหลมชนแดน
12.  วัดสว่างอารมณ์
13.  บ้านหนองบง
14.  บ้านท่าดินดำ
15.  บ้านด่านจันทร์
16.  บ้านห้วยสาราม
17.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
18.  บ้านชอนสมบูรณ์
19.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
20.  บ้านหนองหัวช้าง
21.  อนุบาลท่าหลวง
22.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
23.  บ้านราษฎร์บำรุง
24.  บ้านบ่อคู่
25.  บ้านโค้งรถไฟ
26.  บ้านบ่อน้ำ
27.  วัดหนองนา
28.  บ้านไร่พัฒนา
29.  บ้านลังกาประชาสรรค์
30.  วัดศิริบรรพต
31.  บ้านมะกอกหวาน
32.  บ้านหนองมะค่า
33.  บ้านหัวลำ
34.  บ้านยางราก
35.  บ้านมหาโพธิ
36.  บ้านท่ามะนาว
37.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
38.  บ้านวังทอง
39.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
40.  บ้านซับจำปา
41.  บ้านท่าหลวง
42.  บ้านเขาตะแคง
43.  บ้านบัวชุม
44.  พรหมรังษี
45.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
46.  บ้านเหวตาบัว
47.  บ้านเขาสมโภชน์
48.  อนุบาลสระโบสถ์
49.  บ้านหนองสำราญ
50.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
51.  บ้านทรัพย์เจริญ
52.  บ้านหนองเสมา
53.  บ้านวังก้านเหลือง
54.  บ้านหนองไทร
55.  บ้านทะเลวังวัด
56.  บ้านสวนมะเดื่อ
57.  บ้านเขาราบ
58.  บ้านเกาะรัง
59.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
60.  วัดมณีศรีโสภณ
61.  วัดหนองตามิ่ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
62.  ช่องสาริกา
63.  บ้านหนองเกตุ
64.  บ้านหนองโกวิทยา
65.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
66.  อนุบาลพัฒนานิคม
67.  บ้านดีลัง
68.  บ้านวังตาอินทร์
69.  บ้านสระเพลง
70.  บ้านเขาหมูมัน