1.  วัดโพธิ์งาม
2.  บ้านยางโทน
3.  บ้านเขาแหลม
4.  บ้านบ่อดินสอพอง
5.  บ้านลำโกฎิทอง
6.  บ้านห้วยสะอาด
7.  บ้านเขารวก
8.  บ้านด่านไทยล้อม
9.  บ้านทะเลทอง
10.  บ้านท่าตะโก
11.  บ้านซับเค้าแมว
12.  บ้านกุดตาเพชร
13.  บ้านหนองจาน
14.  บ้านลำสนธิ
15.  บ้านนาโสม
16.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
17.  บ้านสันตะลุง
18.  บ้านปรางค์น้อย
19.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
20.  บ้านซับไทร
21.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
22.  บ้านหนองปลาไหล
23.  บ้านดงน้อย
24.  อนุบาลโคกเจริญ
25.  บ้านคลองกลุ่ม
26.  บ้านทุ่งตาแก้ว
27.  บ้านคลอง
28.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
29.  บ้านหนองไก่ห้าว
30.  บ้านพุกะชัด
31.  บ้านใหม่โสพิมพ์
32.  บ้านหนองตะแบก
33.  บ้านมะนาวหวาน
34.  บ้านท่าเยี่ยม
35.  บ้านหนองปล้อง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  ช่องสาริกา
37.  บ้านหนองเกตุ
38.  บ้านหนองโกวิทยา
39.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
40.  อนุบาลพัฒนานิคม
41.  บ้านดีลัง
42.  บ้านวังตาอินทร์
43.  บ้านสระเพลง
44.  บ้านเขาหมูมัน