1.  วัดดำรงบุล
2.  วัดโพธิ์งาม
3.  บ้านศรีเมือง
4.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
5.  บ้านทุ่งดินแดง
6.  บ้านหนองประดู่
7.  บ้านบ่อดินสอพอง
8.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
9.  บ้านแหลมชนแดน
10.  บ้านห้วยดีเลิศ
11.  บ้านชอนสมบูรณ์
12.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
13.  บ้านหนองหัวช้าง
14.  บ้านด่านไทยล้อม
15.  บ้านธงชัยสามัคคี
16.  บ้านบ่อน้ำ
17.  บ้านซับเค้าแมว
18.  บ้านกุดตาเพชร
19.  อนุบาลวัดหนองม่วง
20.  บ้านหนองจาน
21.  บ้านซับโศก
22.  บ้านไร่พัฒนา
23.  บ้านลังกาประชาสรรค์
24.  บ้านลำสนธิ
25.  บ้านดงดินแดง
26.  บ้านมะกอกหวาน
27.  บ้านหนองมะค่า
28.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
29.  บ้านหนองโพธิ์
30.  บ้านท่ากรวด
31.  นิคมลำนารายณ์
32.  บ้านยางราก
33.  บ้านซับจำปา
34.  บ้านท่าหลวง
35.  พรหมรังษี
36.  บ้านคลองกลุ่ม
37.  บ้านทุ่งตาแก้ว
38.  บ้านป่าเขว้า
39.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
40.  บ้านหนองไก่ห้าว
41.  บ้านซับผาสุก
42.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
43.  บ้านเขาขวาง
44.  อนุบาลสระโบสถ์
45.  บ้านใหม่โสพิมพ์
46.  บ้านทรัพย์เจริญ
47.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
48.  บ้านใหม่สามัคคี
49.  บ้านมะนาวหวาน
50.  บ้านเขาราบ
51.  บ้านท่ามะกอก
52.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
53.  วัดหนองตามิ่ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
54.  บ้านท่าดินดำ
55.  ช่องสาริกา
56.  บ้านหนองเกตุ
57.  บ้านหนองโกวิทยา
58.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
59.  อนุบาลพัฒนานิคม
60.  บ้านดีลัง
61.  บ้านวังตาอินทร์
62.  บ้านสระเพลง
63.  บ้านเขาหมูมัน