1.  วัดโคกสลุง
2.  บ้านโคกกลาง
3.  บ้านซับงูเหลือม
4.  บ้านยางโทน
5.  อนุบาลลำนารายณ์
6.  บ้านเขาแหลม
7.  บ้านซับหินขวาง
8.  บ้านเขายายกะตา
9.  บ้านหนองขาม
10.  บ้านลำโกฎิทอง
11.  บ้านโกรกรกฟ้า
12.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
13.  วัดสว่างอารมณ์
14.  บ้านหนองบง
15.  บ้านด่านจันทร์
16.  บ้านห้วยสาราม
17.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
18.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
19.  บ้านห้วยสะอาด
20.  บ้านวังแขม
21.  บ้านเขารวก
22.  อนุบาลท่าหลวง
23.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
24.  บ้านทะเลทอง
25.  บ้านราษฎร์บำรุง
26.  บ้านบ่อคู่
27.  บ้านโค้งรถไฟ
28.  บ้านท่าตะโก
29.  วัดหนองนา
30.  บ้านห้วยนา
31.  วัดศิริบรรพต
32.  บ้านนาโสม
33.  บ้านทุ่งท่าช้าง
34.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
35.  บ้านสันตะลุง
36.  บ้านหัวลำ
37.  บ้านคลองสาริกา
38.  บ้านปรางค์น้อย
39.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
40.  บ้านซับไทร
41.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
42.  บ้านมหาโพธิ
43.  บ้านท่ามะนาว
44.  บ้านหนองปลาไหล
45.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
46.  บ้านวังทอง
47.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
48.  บ้านดงน้อย
49.  บ้านเขาตะแคง
50.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
51.  บ้านบัวชุม
52.  อนุบาลโคกเจริญ
53.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
54.  บ้านคลอง
55.  บ้านเนินทอง
56.  บ้านเหวตาบัว
57.  บ้านเขาสมโภชน์
58.  บ้านม่วงค่อม
59.  บ้านเกาะรัง
60.  บ้านหนองสำราญ
61.  บ้านพุกะชัด
62.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
63.  บ้านลำโป่งเพชร
64.  บ้านหนองเสมา
65.  บ้านหนองตะแบก
66.  บ้านวังก้านเหลือง
67.  บ้านหนองไทร
68.  บ้านหนองปีกนก
69.  บ้านห้วยเขว้า
70.  บ้านทะเลวังวัด
71.  บ้านสวนมะเดื่อ
72.  บ้านห้วยใหญ่
73.  บ้านเกาะรัง
74.  บ้านโคกแสมสาร
75.  บ้านท่าเยี่ยม
76.  บ้านหนองปล้อง
77.  วัดมณีศรีโสภณ
78.  วัดสุนทรเทพคีรี

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
79.  บ้านท่าดินดำ
80.  ช่องสาริกา
81.  บ้านหนองเกตุ
82.  บ้านหนองโกวิทยา
83.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
84.  อนุบาลพัฒนานิคม
85.  บ้านดีลัง
86.  บ้านวังตาอินทร์
87.  บ้านสระเพลง
88.  บ้านเขาหมูมัน