1.  บ้านแหลมชนแดน
2.  บ้านบ่อคู่
3.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
4.  บ้านทุ่งตาแก้ว
5.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  ช่องสาริกา
7.  บ้านหนองเกตุ
8.  บ้านหนองโกวิทยา
9.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
10.  อนุบาลพัฒนานิคม
11.  บ้านดีลัง
12.  บ้านวังตาอินทร์
13.  บ้านสระเพลง
14.  บ้านเขาหมูมัน