1.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
2.  บ้านหนองหัวช้าง
3.  บ้านท่าตะโก
4.  นิคมลำนารายณ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  ช่องสาริกา
6.  บ้านหนองเกตุ
7.  บ้านหนองโกวิทยา
8.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
9.  อนุบาลพัฒนานิคม
10.  บ้านดีลัง
11.  บ้านวังตาอินทร์
12.  บ้านสระเพลง
13.  บ้านเขาหมูมัน