1.  วัดโคกสลุง
2.  บ้านโคกกลาง
3.  วัดดำรงบุล
4.  บ้านซับงูเหลือม
5.  วัดโพธิ์งาม
6.  บ้านยางโทน
7.  อนุบาลลำนารายณ์
8.  บ้านเขาแหลม
9.  บ้านศรีเมือง
10.  บ้านซับหินขวาง
11.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
12.  บ้านทุ่งดินแดง
13.  บ้านหนองประดู่
14.  บ้านบ่อดินสอพอง
15.  บ้านเขายายกะตา
16.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
17.  บ้านหนองขาม
18.  บ้านลำโกฎิทอง
19.  บ้านโกรกรกฟ้า
20.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
21.  บ้านแหลมชนแดน
22.  วัดสว่างอารมณ์
23.  บ้านหนองบง
24.  บ้านท่าดินดำ
25.  บ้านด่านจันทร์
26.  บ้านห้วยดีเลิศ
27.  บ้านห้วยสาราม
28.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
29.  บ้านชอนสมบูรณ์
30.  บ้านห้วยสะอาด
31.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
32.  บ้านวังแขม
33.  บ้านเขารวก
34.  อนุบาลท่าหลวง
35.  บ้านด่านไทยล้อม
36.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
37.  บ้านธงชัยสามัคคี
38.  บ้านทะเลทอง
39.  บ้านราษฎร์บำรุง
40.  บ้านบ่อคู่
41.  บ้านโค้งรถไฟ
42.  บ้านบ่อน้ำ
43.  บ้านซับเค้าแมว
44.  บ้านกุดตาเพชร
45.  อนุบาลวัดหนองม่วง
46.  วัดหนองนา
47.  บ้านหนองจาน
48.  บ้านห้วยนา
49.  บ้านซับโศก
50.  บ้านไร่พัฒนา
51.  บ้านลังกาประชาสรรค์
52.  บ้านลำสนธิ
53.  บ้านดงดินแดง
54.  วัดศิริบรรพต
55.  บ้านนาโสม
56.  บ้านมะกอกหวาน
57.  บ้านหนองมะค่า
58.  บ้านทุ่งท่าช้าง
59.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
60.  บ้านหนองโพธิ์
61.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
62.  บ้านสันตะลุง
63.  บ้านหัวลำ
64.  บ้านท่ากรวด
65.  บ้านคลองสาริกา
66.  บ้านปรางค์น้อย
67.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
68.  บ้านซับไทร
69.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
70.  บ้านยางราก
71.  บ้านมหาโพธิ
72.  บ้านท่ามะนาว
73.  บ้านหนองปลาไหล
74.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
75.  บ้านวังทอง
76.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
77.  บ้านดงน้อย
78.  บ้านซับจำปา
79.  บ้านท่าหลวง
80.  บ้านเขาตะแคง
81.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
82.  บ้านบัวชุม
83.  อนุบาลโคกเจริญ
84.  พรหมรังษี
85.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
86.  บ้านคลองกลุ่ม
87.  บ้านทุ่งตาแก้ว
88.  บ้านป่าเขว้า
89.  บ้านคลอง
90.  บ้านเนินทอง
91.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
92.  บ้านหนองไก่ห้าว
93.  บ้านซับผาสุก
94.  บ้านเหวตาบัว
95.  บ้านเขาสมโภชน์
96.  บ้านม่วงค่อม
97.  บ้านเกาะรัง
98.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
99.  บ้านเขาขวาง
100.  อนุบาลสระโบสถ์
101.  บ้านหนองสำราญ
102.  บ้านพุกะชัด
103.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
104.  บ้านใหม่โสพิมพ์
105.  บ้านลำโป่งเพชร
106.  บ้านทรัพย์เจริญ
107.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
108.  บ้านหนองเสมา
109.  บ้านหนองตะแบก
110.  บ้านวังก้านเหลือง
111.  บ้านหนองไทร
112.  บ้านหนองปีกนก
113.  บ้านใหม่สามัคคี
114.  บ้านห้วยเขว้า
115.  บ้านทะเลวังวัด
116.  บ้านมะนาวหวาน
117.  บ้านสวนมะเดื่อ
118.  บ้านห้วยใหญ่
119.  บ้านเขาราบ
120.  บ้านเกาะรัง
121.  บ้านท่ามะกอก
122.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
123.  บ้านโคกแสมสาร
124.  บ้านท่าเยี่ยม
125.  บ้านหนองปล้อง
126.  วัดมณีศรีโสภณ
127.  วัดสุนทรเทพคีรี
128.  วัดหนองตามิ่ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
129.  ช่องสาริกา
130.  บ้านหนองเกตุ
131.  บ้านหนองโกวิทยา
132.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
133.  อนุบาลพัฒนานิคม
134.  บ้านดีลัง
135.  บ้านวังตาอินทร์
136.  บ้านสระเพลง
137.  บ้านเขาหมูมัน