1.  วัดโคกสลุง
2.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
3.  บ้านหนองประดู่
4.  บ้านหนองหัวช้าง
5.  บ้านธงชัยสามัคคี
6.  บ้านท่าตะโก
7.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
8.  บ้านซับจำปา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  ช่องสาริกา
10.  บ้านหนองเกตุ
11.  บ้านหนองโกวิทยา
12.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
13.  อนุบาลพัฒนานิคม
14.  บ้านดีลัง
15.  บ้านวังตาอินทร์
16.  บ้านสระเพลง
17.  บ้านเขาหมูมัน