ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  ช่องสาริกา
2.  บ้านหนองเกตุ
3.  บ้านหนองโกวิทยา
4.  บ้านใหม่โสพิมพ์
5.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
6.  อนุบาลพัฒนานิคม
7.  บ้านดีลัง
8.  บ้านวังตาอินทร์
9.  บ้านสระเพลง
10.  บ้านเขาหมูมัน