1.  บ้านท่าตะโก
2.  บ้านลำสนธิ
3.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
4.  บ้านซับจำปา
5.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
6.  บ้านหนองปีกนก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
7.  ช่องสาริกา
8.  บ้านหนองเกตุ
9.  บ้านหนองโกวิทยา
10.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
11.  อนุบาลพัฒนานิคม
12.  บ้านดีลัง
13.  บ้านวังตาอินทร์
14.  บ้านสระเพลง
15.  บ้านหนองปล้อง
16.  บ้านเขาหมูมัน