ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  ช่องสาริกา
2.  บ้านหนองเกตุ
3.  บ้านหนองโกวิทยา
4.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
5.  อนุบาลพัฒนานิคม
6.  บ้านดีลัง
7.  บ้านวังตาอินทร์
8.  บ้านสระเพลง
9.  บ้านหนองปล้อง
10.  บ้านเขาหมูมัน