1.  บ้านโคกกลาง
2.  บ้านซับหินขวาง
3.  อนุบาลโคกเจริญ
4.  บ้านคลองกลุ่ม
5.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
6.  บ้านหนองเสมา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
7.  ช่องสาริกา
8.  บ้านหนองเกตุ
9.  บ้านหนองโกวิทยา
10.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
11.  อนุบาลพัฒนานิคม
12.  บ้านดีลัง
13.  บ้านวังตาอินทร์
14.  บ้านสระเพลง
15.  บ้านเขาหมูมัน