1.  บ้านโคกกลาง
2.  บ้านลำโป่งเพชร

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  ช่องสาริกา
4.  บ้านหนองเกตุ
5.  บ้านหนองโกวิทยา
6.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
7.  อนุบาลพัฒนานิคม
8.  บ้านดีลัง
9.  บ้านวังตาอินทร์
10.  บ้านสระเพลง
11.  บ้านเขาหมูมัน