1.  บ้านโคกกลาง
2.  บ้านซับงูเหลือม
3.  บ้านห้วยสาราม
4.  บ้านบ่อน้ำ
5.  บ้านท่าตะโก
6.  บ้านซับโศก
7.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
8.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
9.  บ้านท่าหลวง
10.  บ้านเนินทอง
11.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
12.  บ้านเหวตาบัว

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
13.  ช่องสาริกา
14.  บ้านหนองเกตุ
15.  บ้านหนองโกวิทยา
16.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
17.  อนุบาลพัฒนานิคม
18.  บ้านดีลัง
19.  บ้านวังตาอินทร์
20.  บ้านสระเพลง
21.  บ้านเขาหมูมัน