1.  วัดโคกสลุง
2.  บ้านโคกกลาง
3.  วัดดำรงบุล
4.  บ้านซับงูเหลือม
5.  วัดโพธิ์งาม
6.  บ้านยางโทน
7.  อนุบาลลำนารายณ์
8.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
9.  บ้านทุ่งดินแดง
10.  บ้านบ่อดินสอพอง
11.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
12.  บ้านหนองขาม
13.  บ้านลำโกฎิทอง
14.  บ้านโกรกรกฟ้า
15.  บ้านแหลมชนแดน
16.  บ้านท่าดินดำ
17.  บ้านด่านจันทร์
18.  บ้านห้วยสาราม
19.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
20.  บ้านชอนสมบูรณ์
21.  บ้านวังแขม
22.  บ้านหนองหัวช้าง
23.  บ้านธงชัยสามัคคี
24.  บ้านทะเลทอง
25.  บ้านราษฎร์บำรุง
26.  บ้านโค้งรถไฟ
27.  บ้านท่าตะโก
28.  บ้านซับเค้าแมว
29.  วัดหนองนา
30.  บ้านห้วยนา
31.  บ้านไร่พัฒนา
32.  บ้านลังกาประชาสรรค์
33.  บ้านนาโสม
34.  บ้านมะกอกหวาน
35.  บ้านหนองมะค่า
36.  บ้านทุ่งท่าช้าง
37.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
38.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
39.  บ้านหัวลำ
40.  บ้านท่ากรวด
41.  นิคมลำนารายณ์
42.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
43.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
44.  บ้านยางราก
45.  บ้านมหาโพธิ
46.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
47.  บ้านซับจำปา
48.  บ้านเขาตะแคง
49.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
50.  พรหมรังษี
51.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
52.  บ้านคลองกลุ่ม
53.  บ้านเนินทอง
54.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
55.  บ้านหนองไก่ห้าว
56.  บ้านซับผาสุก
57.  บ้านเหวตาบัว
58.  บ้านเขาสมโภชน์
59.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
60.  บ้านเขาขวาง
61.  บ้านพุกะชัด
62.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
63.  บ้านลำโป่งเพชร
64.  บ้านหนองตะแบก
65.  บ้านวังก้านเหลือง
66.  บ้านหนองไทร
67.  บ้านหนองปีกนก
68.  บ้านใหม่สามัคคี
69.  บ้านห้วยเขว้า
70.  บ้านทะเลวังวัด
71.  บ้านห้วยใหญ่
72.  บ้านเขาราบ
73.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
74.  บ้านโคกแสมสาร
75.  วัดหนองตามิ่ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
76.  ช่องสาริกา
77.  บ้านหนองเกตุ
78.  บ้านหนองโกวิทยา
79.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
80.  อนุบาลพัฒนานิคม
81.  บ้านดีลัง
82.  บ้านวังตาอินทร์
83.  บ้านสระเพลง
84.  บ้านหนองปล้อง
85.  บ้านเขาหมูมัน