1.  บ้านเขาแหลม
2.  บ้านศรีเมือง
3.  บ้านซับหินขวาง
4.  บ้านหนองประดู่
5.  บ้านเขายายกะตา
6.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
7.  วัดสว่างอารมณ์
8.  บ้านหนองบง
9.  บ้านห้วยดีเลิศ
10.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
11.  บ้านห้วยสะอาด
12.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
13.  บ้านเขารวก
14.  อนุบาลท่าหลวง
15.  บ้านด่านไทยล้อม
16.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
17.  บ้านบ่อคู่
18.  บ้านบ่อน้ำ
19.  บ้านกุดตาเพชร
20.  อนุบาลวัดหนองม่วง
21.  บ้านหนองจาน
22.  บ้านซับโศก
23.  บ้านลำสนธิ
24.  บ้านดงดินแดง
25.  วัดศิริบรรพต
26.  บ้านหนองโพธิ์
27.  บ้านสันตะลุง
28.  บ้านคลองสาริกา
29.  บ้านปรางค์น้อย
30.  บ้านซับไทร
31.  บ้านท่ามะนาว
32.  บ้านหนองปลาไหล
33.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
34.  บ้านวังทอง
35.  บ้านดงน้อย
36.  บ้านท่าหลวง
37.  บ้านบัวชุม
38.  อนุบาลโคกเจริญ
39.  บ้านทุ่งตาแก้ว
40.  บ้านป่าเขว้า
41.  บ้านคลอง
42.  บ้านม่วงค่อม
43.  บ้านเกาะรัง
44.  อนุบาลสระโบสถ์
45.  บ้านหนองสำราญ
46.  บ้านใหม่โสพิมพ์
47.  บ้านทรัพย์เจริญ
48.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
49.  บ้านหนองเสมา
50.  บ้านมะนาวหวาน
51.  บ้านสวนมะเดื่อ
52.  บ้านเกาะรัง
53.  บ้านท่ามะกอก
54.  บ้านท่าเยี่ยม
55.  วัดมณีศรีโสภณ
56.  วัดสุนทรเทพคีรี

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
57.  ช่องสาริกา
58.  บ้านหนองเกตุ
59.  บ้านหนองโกวิทยา
60.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
61.  อนุบาลพัฒนานิคม
62.  บ้านดีลัง
63.  บ้านวังตาอินทร์
64.  บ้านสระเพลง
65.  บ้านหนองปล้อง
66.  บ้านเขาหมูมัน