1.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
2.  วัดดอนพัฒนาราม
3.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
4.  วัดทำใหม่
5.  วัดเศวตศิลาราม
6.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
7.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
8.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
9.  วัดราษฎร์ปุณณาราม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
10.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม