1.  วัดบ้านสร้าง
2.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
3.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม