1.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
2.  วัดเทพสนทวารี
3.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
4.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
5.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
6.  วัดไชยภูมิ
7.  วัดบางเคียน
8.  วัดขนอนบ้านกรด
9.  วัดราษฎร์บำรุง
10.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
11.  ศรีบางไทร
12.  วัดกลาง
13.  บางไทร
14.  วัดสุคนธาราม
15.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
16.  วัดบ้านกลิ้ง
17.  วัดโบสถ์สมพรชัย
18.  วิทยานนท์
19.  วัดโสภณเจติการาม
20.  วัดดอนพัฒนาราม
21.  วัดโพธิ์
22.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
23.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
24.  บ้านแถววิทยาคาร
25.  วัดเชิงเลน
26.  วัดเทพมงคล
27.  วัดคู้สลอด
28.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
29.  วัดแก้วสุวรรณ
30.  วัดใหม่ต้านทาน
31.  วัดสามเรือน
32.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
33.  วัดทำใหม่
34.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
35.  วัดรางจระเข้
36.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
37.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
38.  วัดสุนทราราม
39.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
40.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
41.  วัดหัวเวียง
42.  ปราสาททองวิทยา
43.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
44.  วัดมฤคทายวัน
45.  วัดวังชะโด
46.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
47.  วัดโบสถ์
48.  วัดบุญกันนาวาส
49.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
50.  วัดบันไดช้าง
51.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
52.  คอตัน
53.  วัดไทรน้อย
54.  วัดศิริสุขาราม
55.  วัดเชิงท่า
56.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
57.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
58.  มาลาอีสงเคราะห์
59.  วัดบางซ้ายใน
60.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
61.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
62.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
63.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
64.  รอซีดี
65.  วัดสามตุ่ม
66.  วัดจรเข้ไล่
67.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
68.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
69.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
70.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
71.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
72.  ราษฎร์นิรมิตร
73.  วัดปิ่นแก้ว
74.  วัดฤกษ์บุญมี
75.  หงสประภาสประสิทธิ์
76.  วัดตาลานเหนือ
77.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
78.  โคกตาพรหม
79.  วัดยม
80.  วัดเศวตศิลาราม
81.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
82.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
83.  วัดสุทธิรุจิราราม
84.  วัดปราสาททอง
85.  สินสังวาลย์อุทิศ
86.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
87.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
88.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
89.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
90.  วัดโพธิ์
91.  วัดไผ่ล้อม
92.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
93.  จุฬาราษฎร์วิทยา
94.  วัดชุมพลนิกายาราม
95.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
96.  บ้านเชียงรากน้อย
97.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
98.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
99.  วัดลาดระโหง
100.  วัดกระแชง
101.  ราษฎร์บํารุง
102.  ประชากรรังสฤษฏ์
103.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
104.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
105.  วัดธรรมนาวา
106.  วัดสง่างาม
107.  วัดท่าดินแดง
108.  วัดสุทธาวาส
109.  วัดแจ้ง
110.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
111.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
112.  วัดโพธิ์แตงใต้
113.  สัตตปทุมบำรุง
114.  วัดตรีพาราสีมาเขต
115.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
116.  วัดขวิด
117.  คชเวกวิทยา
118.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
119.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
120.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
121.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
122.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
123.  วัดบ้านแพน
124.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
125.  ประสิทธิ์วิทยา
126.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
127.  วัดทางยาว
128.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
129.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
130.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
131.  สามัคคีวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
132.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม