1.  เจ้าฟ้าสร้าง
2.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
3.  เชียงรากน้อย
4.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
5.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
6.  วัดสามเพลง
7.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
8.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
9.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
10.  วัดลาดประทุมคงคาราม
11.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
12.  ชุมชนวัดกำแพง
13.  วัดสนามไชย
14.  วัดเจ้าเจ็ดใน
15.  วัดบางบาล
16.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
17.  วัดอนุกุญชราราม
18.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
19.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
20.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม