1.  เจ้าฟ้าสร้าง
2.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
4.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
5.  วัดโบสถ์
6.  วัดศิริสุขาราม
7.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
8.  วัดฤกษ์บุญมี
9.  สินสังวาลย์อุทิศ
10.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
11.  วัดกระแชง
12.  ประชากรรังสฤษฏ์
13.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
14.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
15.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
16.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม