1.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
2.  วัดบันไดช้าง
3.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
4.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
5.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
6.  วัดเจ้าเจ็ดใน
7.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
8.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม