1.  บางไทร
2.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3.  วัดโสภณเจติการาม
4.  วัดบ้านแค
5.  วัดลาดประทุมคงคาราม
6.  วัดเปรมปรีชา
7.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
8.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
9.  วัดบางบาล
10.  ราษฎร์บํารุง
11.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม