ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  วัดสุคนธาราม
2.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
4.  วัดธรรมนาวา
5.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)