1.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
2.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม