1.  วัดกลาง
2.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
3.  บ้านเชียงรากน้อย
4.  วัดบ้านแพน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม