1.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
2.  วัดคู้สลอด
3.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
4.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
5.  วัดเศวตศิลาราม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)