1.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม