1.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
2.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม