1.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
2.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
3.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
4.  จุฬาราษฎร์วิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม