1.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
2.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
3.  วัดไชยภูมิ
4.  วัดบางเคียน
5.  วัดขนอนบ้านกรด
6.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
7.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
8.  บางไทร
9.  วัดสุคนธาราม
10.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
11.  วิทยานนท์
12.  วัดสามเพลง
13.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
14.  วัดโพธิ์
15.  วัดคู้สลอด
16.  วัดบ้านแค
17.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
18.  วัดแก้วสุวรรณ
19.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
20.  ปราสาททองวิทยา
21.  วัดวังชะโด
22.  วัดลาดประทุมคงคาราม
23.  วัดโบสถ์
24.  วัดบุญกันนาวาส
25.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
26.  วัดไทรน้อย
27.  วัดศิริสุขาราม
28.  วัดเชิงท่า
29.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
30.  มาลาอีสงเคราะห์
31.  วัดเปรมปรีชา
32.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
33.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
34.  รอซีดี
35.  วัดสามตุ่ม
36.  วัดบ้านสร้าง
37.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
38.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
39.  ชุมชนวัดกำแพง
40.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
41.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
42.  ราษฎร์นิรมิตร
43.  วัดปิ่นแก้ว
44.  วัดตาลานเหนือ
45.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
46.  วัดยม
47.  วัดปราสาททอง
48.  สินสังวาลย์อุทิศ
49.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
50.  วัดสนามไชย
51.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
52.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
53.  วัดโพธิ์
54.  วัดไผ่ล้อม
55.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
56.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
57.  วัดบางบาล
58.  วัดชุมพลนิกายาราม
59.  บ้านเชียงรากน้อย
60.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
61.  วัดลาดระโหง
62.  ราษฎร์บํารุง
63.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
64.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
65.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
66.  วัดท่าดินแดง
67.  วัดสุทธาวาส
68.  วัดแจ้ง
69.  สัตตปทุมบำรุง
70.  วัดตรีพาราสีมาเขต
71.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
72.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
73.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
74.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
75.  ประสิทธิ์วิทยา
76.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
77.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
78.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม