1.  บ้านวังมะค่า
2.  บ้านลานตาบัว
3.  บ้านหนองแขม
4.  นิยมราษฎร์วิทยา
5.  บ้านไทยทวี
6.  บ้านบ่อตาโพธิ์
7.  ปราสาทอนุสรณ์
8.  บ้านมอสมบัติ
9.  อนุบาลลานกระบือ
10.  บ้านใหม่พัฒนา
11.  บ้านบึงกระดาน
12.  บ้านลานดอกไม้
13.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
14.  วัดราษฎร์เจริญพร
15.  บ้านหนองตากล้า
16.  บ้านวังโขน
17.  บ้านหนองคล้า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
18.  บ้านลานไผ่
19.  บ้านพานทอง
20.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
21.  บ้านคลองห้วยทราย
22.  บ้านตอรัง
23.  บ้านบึงลูกนก
24.  บ้านปรือพันไถ
25.  บ้านลานทอง
26.  บ้านสุวรรณภูมิ
27.  บ้านหนองทราย
28.  บ้านหนองหลวง
29.  บ้านอินทรานุสรณ์
30.  บ้านโนนจั่น
31.  บ้านใหม่สามัคคี
32.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
33.  ยอดประชาสรรค์