1.  บ้านบ่อตาโพธิ์
2.  อนุบาลกำแพงเพชร
3.  บ้านจันทิมา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  บ้านลานไผ่
5.  บ้านพานทอง
6.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
7.  บ้านตอรัง
8.  บ้านบึงลูกนก
9.  บ้านปรือพันไถ
10.  บ้านลานทอง
11.  บ้านสุวรรณภูมิ
12.  บ้านหนองทราย
13.  บ้านหนองหลวง
14.  บ้านอินทรานุสรณ์
15.  บ้านโนนจั่น
16.  บ้านใหม่สามัคคี
17.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
18.  ยอดประชาสรรค์