1.  บ้านทรายทอง
2.  บ้านคุยบ้านโอง
3.  บ้านหร่ายการ้อง
4.  บ้านบึงมาลย์
5.  บ้านคลองเมือง
6.  บ้านจิกลาด
7.  บ้านหนองสะแก
8.  บ้านลานตาบัว
9.  บ้านวังเฉลียง
10.  บ้านลานช้างท่าว
11.  บ้านทุ่งมหาศาล
12.  บ้านเทพนคร
13.  บ้านทุ่งเศรษฐี
14.  บ้านช่องลม
15.  บ้านเกาะน้ำโจน
16.  คลองใหญ่วิทยา
17.  วัดกัลปพฤกษ์
18.  บ้านวังชะโอน
19.  บ้านหนองแขม
20.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
21.  บ้านอาชานุสรณ์
22.  บ้านปลักไม้ดำ
23.  บ้านคุยแขวน
24.  บ้านทุ่งตาพุก
25.  นิยมราษฎร์วิทยา
26.  บ้านทุ่งสวน
27.  บ้านไตรตรึงษ์
28.  บ้านวังน้ำขาว
29.  บ้านโนนโก
30.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
31.  บ้านวังประดา
32.  บ้านวังทอง
33.  ปราสาทอนุสรณ์
34.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
35.  วัดโพธาราม
36.  บ้านวังโบสถ์
37.  อนุบาลลานกระบือ
38.  บ้านดาดทองเจริญ
39.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
40.  บ้านเมืองพาน
41.  บ้านบึงกระดาน
42.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
43.  บ้านบ่อสามแสน
44.  บ้านลานดอกไม้
45.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
46.  อนุบาลพรานกระต่าย
47.  บ้านหนองตากล้า
48.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
49.  บ้านวังไม้แดง
50.  บ้านคลองใหญ่ใต้
51.  บ้านมะเดื่อชุมพร
52.  บ้านหนองกรด
53.  บ้านท่านา
54.  บ้านเขาคีริส
55.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
56.  บ้านคลองห้วยยั้ง
57.  บ้านคุยมะม่วง
58.  บ้านจิกคันช้อน
59.  บ้านหนองคล้า
60.  บ้านเขาน้ำเพชร
61.  บ้านเกาะสะบ้า
62.  บ้านใหม่เขานิยม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
63.  บ้านลานไผ่
64.  บ้านพานทอง
65.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
66.  บ้านตอรัง
67.  บ้านบึงลูกนก
68.  บ้านปรือพันไถ
69.  บ้านลานทอง
70.  บ้านสุวรรณภูมิ
71.  บ้านหนองทราย
72.  บ้านหนองหลวง
73.  บ้านอินทรานุสรณ์
74.  บ้านโนนจั่น
75.  บ้านใหม่สามัคคี
76.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
77.  ยอดประชาสรรค์