1.  บ้านไร่ลำปาง
2.  บ้านบึงทับแรต
3.  บ้านใหม่สามัคคี
4.  บ้านชัยภูมิ
5.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
6.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
7.  บ้านศรีไกรลาศ
8.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
9.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
10.  บ้านหนองปากดง
11.  บ้านคลองเรือ
12.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
13.  บ้านเก่า
14.  บ้านไร่
15.  บ้านโขมงหัก
16.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
17.  บ้านโนนม่วง
18.  บ้านแก้วสุวรรณ
19.  บ้านสุรเดชสามัคคี
20.  บ้านหนองรี
21.  บ้านท่าเสลี่ยง
22.  บ้านสระสิงห์โต
23.  บ้านบึงพิไกร
24.  บ้านวังตะเคียน
25.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
26.  บ้านโพธิ์พัฒนา
27.  บ้านทรงธรรม
28.  บ้านไร่ดง
29.  บ้านหัวยาง
30.  บ้านบางลาด
31.  บ้านลานหิน
32.  บ้านหนองโสน
33.  วัดคูยาง
34.  บ้านหนองขาม
35.  บ้านวังตะแบก
36.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
37.  บ้านทุ่งรวงทอง
38.  นารีราษฎร์สามัคคี
39.  ประชารัฐพัฒนา
40.  บ้านพรานกระต่าย
41.  บ้านปางขนุน
42.  บ้านนาบ่อคำ
43.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
44.  บ้านประดาเจ็ดรัง
45.  บ้านโนนสมอ
46.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
47.  บ้านหนองจิก
48.  บ้านหนองไม้กอง
49.  บ้านลานสะเดา
50.  บ้านหนองหัววัว
51.  บ้านลำมะโกรก
52.  บ้านประชาสุขสันต์
53.  บ้านมอสมบัติ
54.  บ้านบ่อแก้ว
55.  บ้านดงซ่อม
56.  บ้านเด่นพระ
57.  บ้านหนองแดน
58.  บ้านหนองใหญ่
59.  บ้านคุยป่ายาง
60.  บ้านท่าไม้
61.  บ้านสมอโคน
62.  บ้านทุ่งมหาชัย
63.  บ้านหนองมะเกาะ
64.  บ้านทุ่งน้ำตก
65.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
66.  บ้านใหม่พัฒนา
67.  บ้านเทียมเจริญ
68.  บ้านดงตาจันทร์
69.  บ้านโนนสมบูรณ์
70.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
71.  บ้านเกศกาสร
72.  วัดอรัญญิกาวาสน์
73.  บ้านเกาะรากเสียด
74.  วัดราษฎร์เจริญพร
75.  บ้านเกาะพิมูล
76.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
77.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
78.  บ้านหนองทอง
79.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
80.  บ้านนานอก
81.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
82.  บ้านท่าตะคร้อ
83.  บ้านวังชมภู
84.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
85.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
86.  สหวิทยาคม
87.  สาธิต
88.  สิริแก้วเจริญ
89.  หนองลวกราษฎร์บำรุง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
90.  บ้านลานไผ่
91.  บ้านพานทอง
92.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
93.  บ้านตอรัง
94.  บ้านบึงลูกนก
95.  บ้านปรือพันไถ
96.  บ้านลานทอง
97.  บ้านสุวรรณภูมิ
98.  บ้านหนองทราย
99.  บ้านหนองหลวง
100.  บ้านอินทรานุสรณ์
101.  บ้านโนนจั่น
102.  บ้านใหม่สามัคคี
103.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
104.  ยอดประชาสรรค์